สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งานนโยบายและแผน
หนังสือส่งกำหนด/เรียก/นัด ประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี 2562
งานบริหารบุคคล
ส่วนการคลัง
งานการเงิน
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุ
อบต.ในเครือข่าย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 5 ธันวาคม 2563
ราคาน้ำมันวันนี้
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์
การคมนาคม สาธารณูปโภค
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร
คณะสมาชิกสภา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนกองการศึกษาฯ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลาการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
พิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ของ อบต.ทรัพย์พระยา ประจำปี 2562
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หนังสือส่งกำหนด/เรียก/นัด ประชุมสภา
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562
เรียก/นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
เรียก/นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
เรียก/นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
เรียก/นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
เรียก/นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
ประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี 2562
ประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 31 มกราคม 2562
ประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 15 เมษายน 2562
ประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562
ประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562
ประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562
ประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 15 ตุลาคม 2562
งานบริหารบุคคล
ประกาศ อบต.ทรัพย์พระยา
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างส่วนราชการ
ส่วนการคลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563
งานการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561
รายงานของผู้สอบบัญชีปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
รายงานแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2562
รายงานผู้ตรวจสอบและรายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่1 งบประมณ 2563
รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุ
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2562
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
อบต.ในเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
ครูผู้ดูแลเด็ก
ปฏิทินกิจกรรม
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน
ราคาน้ำมันวันนี้
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาส์นจากนายกฯ

ดาบตำรวจรังสันต์ อุทพันธ์
สาส์นจากนายก
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.136.34
คุณเข้าชมลำดับที่ 36,782

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Link กระทรวง
แบบสอบถาม
 
งค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
110 หมู่ 1 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110
Tel : 0-4466-6952
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.