สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งานนโยบายและแผน
หนังสือส่งกำหนด/เรียก/นัด ประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี 2562
งานบริหารบุคคล
ส่วนการคลัง
งานการเงิน
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุ
อบต.ในเครือข่าย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 5 ธันวาคม 2563
ราคาน้ำมันวันนี้
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต


  หน้าแรก     ประกาศ อบต.ทรัพย์พระยา 
ประกาศ อบต.ทรัพย์พระยา
ประกาศ อบต.ทรัพย์พระยา  
     ประกาศ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ อบต.ทรัพย์พระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศ วิสัยทัศน์ (Vision)อบต.ทรัพย์พระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศ เจตนารมณ์นโยบายการป้องกันการทุจริต อบต.ทรัพย์พระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมฯ อบต.ทรัพย์พระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศ การปฏิบัติหน้าที่ราชการใน อบต.ทรัพย์พระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.ทรัพย์พระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น อบต.ทรัพย์พระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์เปิดอ่าน
     ประกาศ ให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร) อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์เปิดอ่าน
     ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น) อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์เปิดอ่าน
     ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2563เปิดอ่าน
     ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2563เปิดอ่าน
     ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2563เปิดอ่าน
     ประกาศ การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ลงวันที่ื 16 ม.ค.2563เปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 3เปิดอ่าน
     วิสัยทัศน์ (Vision) ของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์เปิดอ่าน
     การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์เปิดอ่าน
     การปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์เปิดอ่าน
     ข้อบังคับ อบต.ทรัพย์พระยา ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์เปิดอ่าน
     ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์เปิดอ่าน
     ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์เปิดอ่าน
     เจตนารมย์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบปนะมาณ 2563 อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมฯ ประจำปีงบปนะมาณ 2563 อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์เปิดอ่าน
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ทรัพย์พระยา ลงวันที่ 11 กันยายน 2562เปิดอ่าน
     ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสรรหาเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ลว.29 ส.ค.2562เปิดอ่าน
     ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อบต.ทรัพย์พระยา ลงวันที่ื 7 ส.ค.2562เปิดอ่าน
     ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลฯ อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง. จ.บุรีรัมย์ ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562เปิดอ่าน
     ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (หลังปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 2)เปิดอ่าน
     ประกาศใช้การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ครั้งที่ 2เปิดอ่าน
     ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 อบต.ทรัพย์พระยาเปิดอ่าน
     ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน พนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1อบต.ทรัพย์พระยาเปิดอ่าน
     ประกาศยกเลิกประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเปิดอ่าน
     ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 อบต.ทรัพย์พระยาเปิดอ่าน
     ประกาศโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน ฯของ อบต.ทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์เปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง อบต.ทรัพย์พระยาเปิดอ่าน
     ประกาศ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.ทรัพย์พระยาเปิดอ่าน
สาส์นจากนายกฯ

ดาบตำรวจรังสันต์ อุทพันธ์
สาส์นจากนายก
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.136.34
คุณเข้าชมลำดับที่ 36,799

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Link กระทรวง
แบบสอบถาม
 
งค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
110 หมู่ 1 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110
Tel : 0-4466-6952
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.