สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งานนโยบายและแผน
หนังสือส่งกำหนด/เรียก/นัด ประชุมสภา
ประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี 2562
งานบริหารบุคคล
ส่วนการคลัง
งานการเงิน
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุ
อบต.ในเครือข่าย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 2 34 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 3 ธันวาคม 2563
ราคาน้ำมันวันนี้
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

*************************************

1. ด้านกายภาพ

            1.1 ตำแหน่งที่ตั้ง

            องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอนางรอง ประมาณ  18

กิโลเมตร  ละติจูด 14.5196 ลองจิจูด 102.7073 อยู่ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 70 กิโลเมตร

            ขอบเขตตำบล

            ทิศเหนือ                 จดเขตตำบลสะเดา และตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง

                ทิศใต้                      จดเขตตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ

                ทิศตะวันออก         จดเขตตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง

                ทิศตะวันตก           จดเขตอำเภอโนนสุวรรณ

            พื้นที่ตำบล

ตำบลทรัพย์พระยา มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 45.62 ตารางกิโลเมตร หรือ  28,512.50  ไร่

 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

โดยทั่วไปสภาพภูมิประเทศของตำบลทรัพย์พระยา มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  และราบสูง บางส่วน ลักษณะพื้นที่ดังกล่าวแบ่งเป็น ๒ บริเวณ คือ

- พื้นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่อยู่ทางบริเวณทิศตะวันออกของตำบล มีลำมาศไหลผ่านและมีคลองน้ำเล็กๆ ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติและที่ขุดโดยหน่วยงานราชการ สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและใช้เพื่อส่งเสริมภาคเกษตร ใช้อุปโภคและบริโภคได้ตลอดทั้งปี
                    - พื้นที่ราบสูงบางส่วนอยู่ทางบริเวณทิศตะวันตกของตำบล ลาดต่ำจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ สภาพดินเป็นดินลูกรังปนดินทรายร่วน เหมาะสำหรับปลูกพืชไร่ คือ อ้อยและมันสำปะหลังฯลฯ

 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศแบ่งได้ ๓ ฤดู (แบบมรสุม) คือ
                    - ฤดูร้อน        เริ่มประมาณเดือนมีนาคม - พฤษภาคม
                    - ฤดูฝน          เริ่มประมาณเดือนมิถุนายน - ตุลาคม
                    - ฤดูหนาว      เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

 

            1.4 ลักษณะของดิน

                        พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ส่วนใหญ่มีลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การปลูกข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด และพืชไร่  การประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมของประชาชนได้ดีตามฤดูกาล ทำให้ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นบางปี แต่ก็สามารถประกอบอาชีพได้

 

            1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

                        แหล่งน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

                                แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำ ลำห้วย จำนวน ๒ สาย

- บึง หนองและอื่นๆ จำนวน ๑๒ แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย จำนวน 4 แห่ง

- บ่อน้ำตื้น จำนวน 5 แห่ง

 
Detect language » Hungarian
 

 
สาส์นจากนายกฯ

ดาบตำรวจรังสันต์ อุทพันธ์
สาส์นจากนายก
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.219.31.204
คุณเข้าชมลำดับที่ 35,525

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Link กระทรวง
แบบสอบถาม
 
งค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
110 หมู่ 1 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110
Tel : 0-4466-6952
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.